เป็นเรื่องที่เราทราบกันดีนะคะว่าการแต่งงานและการจดทะเบียนสมรสเป็นของคู่กัน การจดทะเบียนสมรสก็ถือเป็นเรื่องใหญ่และเรื่องสำคัญมากอย่างหนึ่ง เพราะเหตุนี้เราจึงต้องมีการศึกษา เตรียมตัวก่อนเข้าสู่กระบวนการจดทะเบียน ว่าคู่เจ้าบ่าวและเจ้าสาวจะต้องเตรียมอะไรบ้าง

 

 

คุณสมบัติของผู้ที่จะจดทะเบียนสมรส

– ชายหรือหญิงมีอายุครบ 17 ปี บริบูรณ์ กรณีมีเหตุอันควร ศาลอาจอนุญาตให้ทำการสมรสก่อนที่ชายและหญิงมีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ได้ 

– ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือเป็นบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ

– ไม่เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมแต่บิดามารดา

– ไม่เป็นคู่สมรสของบุคคลอื่น

– ผู้รับบุตรบุญธรรมจะสมรสกับบุตรบุญธรรมไม่ได้

– หญิงหม้ายจะสมรสใหม่ เมื่อการสมรสครั้งก่อนได้สิ้นสุดไปแล้วไม่น้อยกว่า 310 วัน เว้นแต่

*คลอดบุตรแล้วในระหว่างนั้น

*สมรสกับคู่สมรสเดิม

*มีใบรับรองแพทย์ว่าไม่ได้ตั้งครรภ์

*ศาลมีคำสั่งให้สมรสได้

*มีคำสั่งของศาลให้สมรสได้

*ผู้เยาว์จะทำการสมรสได้ต้องได้รับความยินยอมจากผู้มีอำนาจให้ความยินยอมได้ตามกฎหมาย

 

เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนสมรส

– บัตรประจำตัวประชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้

– สำเนาหนังสือเดินทางกรณีชาวต่างประเทศ

– หนังสือรับรองสถานภาพบุคคลจากสถานทูตหรือสถานกงสุลหรือองค์การของรัฐบาลประเทศนั้น มอบหมาย พร้อมแปล (กรณีชาวต่างประเทศขอจดทะเบียนสมรส)

– สำเนาทะเบียนบ้าน

 

ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสมรส

– การจดทะเบียนสมรส ณ สำนักทะเบียนที่จด ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 

– การจดทะเบียนสมรสนอกสำนักทะเบียน ต้องเสียค่าธรรมเนียน 200 บาท  พร้อมจัดยานพาหนะ รับ – ส่ง นายทะเบียน 

– การจดทะเบียนสมรสนอกสำนักทะเบียนในท้องที่ห่างไกล เสียค่าธรรมเนียม 1 บาท

 

 

 

 

เรียบเรียงโดย : Onewiwa

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here