สำหรับหนุ่มสาวที่มีแฟนเป็นชาวต่างชาติต้องรู้เมื่อจะจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติว่าควรจะต้องเตรียมตัว เตรียมเอกสารอย่างไรบ้าง แต่ไม่ยากอย่างที่คิดนะจ้าา เพราะวันนี้เรามีขั้นตอน การเตรียมตัว สำหรับการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างไปดูกันเลยคะ

 

อันดับแรกที่ต้องจำไว้คือการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาตินั้นคู่บ่าวสาวต้องดำเนินการด้วยตนเอง เนื่องจากการจดทะเบียนสมรสด้องมีการลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียนและพยานอีก 2 คน

สถานที่จดทะเบียนสมรส

 1. อยู่ในประเทศไทยจดทะเบียนสมรสที่อำเภอ
 2. อยู่ต่างประเทศจดทะเบียนสมรสที่สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศนั้นๆ

* ทำได้เฉพาะการจดทะเบียนระหว่างบุคคลสัญชาติไทยหรือระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับต่างชาติและเป็นการจดทะเบียนตามกฎหมายไทย ถ้าหากในอนาคตมีความจำเป็นต้องย้ายไปอยู่ประเทศเกิดของสามีหรือภรรยาก็ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนสมรสซ้ำอีกแต่ให้ติดต่อรับรองการจดทะเบียนสมรสของประเทศนั้นๆ เช่น สามีชาวอังกฤษสมรสกับภรรยาชาวไทยที่ที่ว่าการอำเภอ มีผลบังคับตามกฏหมายไทย จากนั้นให้นำเอกสารไปยื่นคำร้องที่สถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทยเพื่อให้รับรองให้การสมรสนี้มีผลตามกฎหมายอังกฤษด้วย

คุณสมบัติของผู้ที่ทำการจดทะเบียนสมรส

 1. อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีบริบูรณ์ ต้องนำบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองมาให้ความยินยอม
 2. อายุต่ำกว่า 17 ปีบริบูรณ์ต้องได้รับอนุญาตจากศาลให้สมรสได้
 3. อายุ 20 ปีบริบูรณ์สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง
 4. ฝ่ายชายหรือหญิงต้องมีสัญชาติไทย
 5. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือไร้ความสามารถ
 6. ไม่เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือเป็นพี่น้องร่วมแต่บิดามารดา
 7. ไม่เป็นคู่สมรสของบุคคลอื่น
 8. หญิงที่สามีตายหรือสิ้นสุดการสมรสลงได้ประการอื่น

เอกสารที่ต้องเตรียม

 1. คำร้องขอนิติกรณ์ (ทั้งสองคน)
 2. คำร้องขอจดทะเบียนสมรส (ทั้งสองคน)
 3. หนังสือเดินทางฉบับจริง + สำเนา อย่างละ 1 ชุด (ทั้งสองคน)
 4. บัตรประชาชนฉบับจริง + สำเนา อย่างละ 1 ชุด (ชาวไทย)
 5. ทะเบียนบ้านฉบับจริง + สำเนา อย่างละ 1 ชุด (ชาวไทย)
 6. หนังสือรับรองสถานะภาพความโสด (ชาวต่างชาติ)
 7. ทะเบียนหย่าฉบับจริง + สำเนา อย่างละ 1 ชุด (ทั้งสองคนถ้ามี)
 8. ใบรับรองแพทย์ระบุว่าไม่ได้ตั้งครรภ์ (กรณีฝ่ายหญิงหย่าขาดมาน้อยกว่า 310 วัน)
 9. เอกสารอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ทั้งสองคนถ้ามี)

หลังการสมรส ฝ่ายหญิงและฝ่ายชายเลือกได้ดังนี้

 1. ใช้นามสกุลเดิมทั้งสองฝ่าย
 2. ผู้หญิงใช้นามสกุลตามสามี
 3. ผู้ชายใช้นามสกุลตามภรรยา
 4. ผู้หญิงใช้นามสกุลสามี ผู้ชายใช้นามสกุลภรรยา
 5. ผู้หญิงไทยที่สมรสกับสามีต่างชาติสามารถใช้นามสกุลเดิมของตนเองเป็นชื่อรองได้

* เมื่อจดทะเบียนสมรสแล้วคนไทยที่ได้ทำการเปลี่ยนนามสกุลควรรีบมาดำเนินการเปลี่ยนชื่อในทะเบียนราษฎร์ให้เรียบร้อยพร้อมทำหนังสือเดินทางฉบับใหม่โดยเร็วที่สุด

เรื่องน่ารู้สำหรับคู่สมรสต่างสัญชาติ

 1. ลูกที่เกิดมาถือว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่วันที่พ่อแม่จดทะเบียนสมรสกัน
 2. ถ้าคนไทยไปจดทะเบียนสมรสในสถานทูตของประเทศอื่นภายใต้กฎหมายของประเทศอื่นสามารถทำได้เช่นเดียวกัน โดยนำเอกสารที่จดทะเบียนทั้งหมดแปลเป็นภาษาไทยแล้วมายื่นเรื่องดำเนินการรับรองที่สำนักงานเขตอำเภอที่มีทะเบียนบ้านอยู่
 3. สมรสกับชาวต่างชาติตามกฏหมายต่างชาติมาหย่าที่สำนักงานเขตอำเภอในไทยไม่ได้
 4. สมรสกับชาวต่างชาติตามกฎหมายไทยมาหย่าที่สำนักงานเขตอำเภอในไทยหรือสถานทูตไทยได้

อ้างอิง : กรมการกงสุล

 

 

 

 

เรียบเรียงโดย : Onewiwa

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here